The University of Chicago Header Logo

Multi-tissue transcriptome analyses identify genetic mechanisms underlying neuropsychiatric traits.