The University of Chicago Header Logo

Bony Hypertrophy in Vascularized Fibular Grafts.

Bony Hypertrophy in Vascularized Fibular Grafts. Hand (N Y). 2022 01; 17(1):106-113.

View in: PubMed