Loading...
The University of Chicago Header Logo
Keywords
Last Name
Institution

Detecting novel low-abundant transcripts in Drosophila.

Lee S, Bao J, Zhou G, Shapiro J, Xu J, Shi RZ, Lu X, Clark T, Johnson D, Kim YC, Wing C, Tseng C, Sun M, Lin W, Wang J, Yang H, Wang J, Du W, Wu CI, Zhang X, Wang SM. Detecting novel low-abundant transcripts in Drosophila. RNA. 2005 Jun; 11(6):939-46.

View in: PubMed

collapse authors with profiles