Loading...
The University of Chicago Header Logo
Keywords
Last Name
Institution

Dynamic resistant hypertension patterns as predictors of cardiovascular morbidity: a 4-year prospective study.

Tsioufis C, Kasiakogias A, Kordalis A, Dimitriadis K, Thomopoulos C, Tsiachris D, Vasileiou P, Doumas M, Makris T, Papademetriou V, Kallikazaros I, Bakris G, Stefanadis C. Dynamic resistant hypertension patterns as predictors of cardiovascular morbidity: a 4-year prospective study. J Hypertens. 2014 Feb; 32(2):415-22.

View in: PubMed

collapse authors with profiles